Senior Projects

Bring Ideas to Reality.

Important Date

  • Submit 1st progress report
  • Submit 2nd progress report
  • Presentation
  • Project Day

Form and Template

Senior Project List

Senior Project List 2020

Generated by wpDataTables

Senior Project Final 2019

Generated by wpDataTables

Highlight from 2018  Project Day touch_app

1st Prize Award

การระบุตำแหน่งของหลอดสวนในหลอดเลือดโดยเทคนิคการกำหนดตำแหน่งภาพและการรวมภาพ

จัดทำโดย

1. นางสาวณัฏฐ์ พงศ์กีรติกานต์
2. นางสาวปัฐชญา ลาภปรารถนา

Runner-Up Award

หุ่นยนต์สั่งการด้วยเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง

จัดทำโดย

นายวัชรินทร์ ขาวบุบผา

Runner-Up Award

ระบบวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหารโดยใช้เทคนิค การเรียนรู้เชิงลึก

จัดทำโดย

1. นายกิตตินนท์ สวรรยาวัฒน์
2. นายวรายุส มุกนำพร