Senior Projects

Bring Ideas to Reality.

Forms and Templates

Senior Project List

Senior Project List 2020

Generated by wpDataTables

Senior Project Final 2019

Generated by wpDataTables

Highlight from 2018  Project Day touch_app

1st Prize Award

การระบุตำแหน่งของหลอดสวนในหลอดเลือดโดยเทคนิคการกำหนดตำแหน่งภาพและการรวมภาพ

จัดทำโดย

1. นางสาวณัฏฐ์ พงศ์กีรติกานต์
2. นางสาวปัฐชญา ลาภปรารถนา

Runner-Up Award

หุ่นยนต์สั่งการด้วยเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง

จัดทำโดย

นายวัชรินทร์ ขาวบุบผา

Runner-Up Award

ระบบวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหารโดยใช้เทคนิค การเรียนรู้เชิงลึก

จัดทำโดย

1. นายกิตตินนท์ สวรรยาวัฒน์
2. นายวรายุส มุกนำพร