Forms and Regulations

1.คำสั่งมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางมอบอำนาจการอนุมัติวงเงิน

2.แนวทางการดำเนินการตามระเบียบ มก ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การวิจัยและบริการวิชาการ พศ2563

3.ขั้นตอนการซื้อหรือจ้างไม่เกิน 5 แสนบาท อำนาจหัวหน้าโครงการอนุมัติจ่าย

3.1 หนังสือเวียนแนวทางขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

3.2 แบบฟอร์มใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

3.3 แบบฟอร์มใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท word

4.ขั้นตอนการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง 5 แสนบาทขึ้นไป(วิธีเฉพาะเจาะจง)

5.ขั้นตอนการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง 5 แสนบาทขึ้นไป(วิธีคัดเลือก)