Scholarship Opportunity

นิสิตไฟฟ้าที่ต้องการขอทุนการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นถึงแหล่งทุนต่างๆ ได้ที่ ผศ.ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณากร ห้องพักอาคาร 2 ชั้น 2 หรือกรอกใบสมัครเพื่อแจ้งความประสงค์ไว้ที่ธุรการภาควิชา

View Fullscreen

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทุนการศึกษาให้กับนิสิตในหลายๆ รูปแบบ ทั้งแบบทุนทำงาน ทุนผู้ช่วยสอน ทุนการศึกษาทั้งแบบผูกพันและไม่ผูกพัน ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถสมัครขอรับทุนได้หลายช่องทางดังนี้

 1. ทุนช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี  นิสิตสามารถติดตามรายละเอียดทุนการศึกษาได้จากเว็บไซค์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2. ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    เป็นทุนการศึกษาที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกองทุนต่างๆ มอบให้กับนิสิต นิสิตสามารถขอทุนได้ในหลายประเภท ได้แ่ก่  ฉุกเฉิน, ขัดสน, เรียนดี  โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติการรับทุนแตกต่างกันไป เกรดเฉลี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ต่อการขอรับทุน 

     นิสิตสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกิจการนิสิต อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-797-0999 ต่อ 1162 

3.  ทุนภายนอกจากบริษัทต่างๆ 

    ทุนประเภทนี้ มีทั้งแบบผูกพันและไม่ผูกพัน สามารถสมัครได้ตั้งแต่ปี 1 – 4 บางทุนเป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา นิสิตสามารถติดตามข่าวสารได้ตามบอรด์ประกาศของคณะ ภาควิชา หรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 4. ทุนทำงานและทุนผู้ช่วยสอน 

     ทุนทำงานด้านวิชาการและงานทั่วไป โดยต้องทำงานให้กับหน่วยงานของคณะหรือภาควิชา ให้ผลตอบแทนตามชั่วโมงการทำงาน (จำกัดชั่วโมงการทำงาน)  โดยจะเปิดรับสมัครในทุกภาคการศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน นิสิตที่สนใจติดต่อสอบถามที่อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน