Supporting Staff

นายธีรชัย แสงกนึก

วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ, Tel 02 797 0999 ext 1559, email: fengtcsn@ku.ac.th

นายธีรวัฒน์ วงศ์ขมิ้น

วิศวกรไฟฟ้า, Tel 02 797 0999 ext 1557, email: fengtww@ku.ac.th

นายพงศ์ปณต สุภาสัย

วิศวกรไฟฟ้า, Tel 02 797 0999 ext 1559, email: fengpssp@ku.ac.th

นายนิทัศน์ แก้วทิม

ช่างเทคนิค ชำนาญงาน, Tel 02 797 0999 ext 1560, email: fengntt@ku.ac.th

นายอนุพงศ์ พงษ์สุวรรณ

ช่างเทคนิค, Tel 02 797 0999 ext 1555, email: fengappw@ku.ac.th

นางชีวารัตน์ บุณยสงวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ, Tel 02 797 0999 ext 1518, email: fengcrs@ku.ac.th

น.ส.นริศรา สังฆะขี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , Tel 02 797 0999 ext 1579, email: fengnrsu@ku.ac.th

น.ส.นุสรา เชื้อชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , Tel 02 797 0999 ext 1504, email: fengnac@ku.ac.th

น.ส.เครือฟ้า ตุลาคุปต์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร , Tel 02 797 0999 ext 1581, email: fengkft@ku.ac.th

น.ส.ชุติมา โพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ, Tel 02 797 0999 ext 1503, email: fengcip@ku.ac.th