ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง Practical Presentation สำหรับนิสิตปริญญาตรี

 

เนื้อหาการบรรยายหัวข้อ Practical Presentation
-สามขั้นสำคัญของการนำเสนอ
-ประเภทของการนำเสนอ
-โครงสร้างการนำเสนอ
-สื่อในการนำเสนอ
-เทคนิคการตอบคำถาม
-เทคนิคควบคุมความประหม่า
-ฝึกปฏิบัติ

จำนวน 20 คน

วัน อาทตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.30-16.30
สถานที่ ห้องแล็บ DSP (0602/L2) ชั้น 6 ตึกชูชาติกำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560

“Intelligence plus character—that is the goal of true education.” —Martin Luther King Jr.

อัลบั้มภาพถ่ายในวันซ้อมรับปริญญาและถ่ายภาพหมู่

EE Graduation 2018

WIECON ประชาสัมพันธ์งานประกวดโครงงาน Humanitarian project

Call for participation - Humanitarian Project Competition for $1000 award!!!

Details URL:  http://wieconece.org/hac-track/