ข่าวประชาสัมพันธ์

International Program of Electrical Engineering (Communication Engineering) is now opened.

Admissions

Welcome to IUP Admissions. (Download application form)

There are three ways to apply to the IUP

1. Walk-in Applicants ( open now-March 2014)

for all freshman applicants—both international and Thai candidates

2.Through Central Admission 

3.Through Kasetsart University Direct Admission 

 

Specific Requirements for Walk-in Applications

* Curriculum Details for Bachelor of Engineering Program in
Electrical Engineering (Communication Engineering) (English Program)
 

การขอใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

สภาวิศวกรได้รับรองหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปี 2556-2560 รายละเอียดการเทียบรายวิชา ดังนี้  

ตารางเทียบรายวิชาตามข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

ตารางเทียบรายวิชาตามข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง (พลังงาน)

ตารางเทียบรายวิชาตามข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร

ลิงค์ตรวจสอบการรับรองหลักสูตร http://www.coe.or.th/_coe/_coenew/mainIndex.php?aMenu=6

 

 

การขอใบ กว. สำหรับนิสิตที่มีรหัสขึ้นต้นหมาย 56 ขึ้นไป

1.  ประกาศหลักสูตร

2. ตารางแสดงวิชาที่ใช้ขอ กว 

3. สไลด์แนะนำหลักสูตร

 

 

การขอใบ กว. สำหรับนิสิตที่มีรหัสขึ้นต้นหมายน้อยกว่า 56 

1. ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่มา: สภาวิศวกร

 

คำแนะนำจากอาจารย์คมสันต์ อาจารย์ผู้ดูแลการขอใบ กว.

วิธีการตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนเพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ กว. ใช้ตารางวิชาเรียนตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขนี้

 

หลักสูตร 51 รับรองสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาระหว่างปี 51-55   ในแขนงต่อไปนี้

      -แขนงไฟฟ้ากำลัง (ไฟฟ้ากำลัง)

      -แขนงไฟฟ้ากำลัง (ควบคุมและการวัดและแมคคาทรอนิกส์)

      -แขนงไฟฟ้าสื่อสาร 

หมายเหตุ: 1) วิชา 354 ในหลักสูตร 51 ใช้ชื่อ Power system in buildings ในหลักสูตรปรับปรุง 56 ใช้ชื่อ  Electrical system design in buildings สามารถลงทะเบียนได้ทั้งหลักสูตร 51 และ 56

              2) นิสิตหลักสูตร 51 ต้องเรียนรายวิชาต่างๆให้ครบตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 56 ยกเว้น แขนงไฟฟ้ากำลัง (พลังงาน) (กว. ไม่รับรองหลักสูตรสาขาพลังงาน ในหลักสูตร 51 )

              3) แขนงไฟฟ้ากำลัง (พลังงาน) ไม่รับรองสำหรับหลักสูตร 51 นิสิตรหัส 51-55 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหม่ที่เปิดในหลักสูตร 56 สำหรับสาขาพลังงานได้ (เพื่อเสริมความรู้ สำหรับนิสิตที่มีความสนใจ)

แต่จะไม่สามารถนับเป็นหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร 51 ได้ และไม่สามารถนำไปยื่นสภาวิศวกรเพื่อขอ กว. แขนงไฟฟ้ากำลัง (พลังงาน) ได้ในอนาคต

 

หลักสูตรปรับปรุง 56 รับรองสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาระหว่างปี 56-60 ในแขนงต่อไปนี้

       -แขนงไฟฟ้ากำลัง (ไฟฟ้ากำลัง)

       -แขนงไฟฟ้ากำลัง (พลังงาน)

       -แขนงไฟฟ้ากำลัง (ควบคุมและการวัดและแมคคาทรอนิกส์)

       -แขนงไฟฟ้าสื่อสาร 

 ตรวจสอบสถานะหลักสูตร: http://www.coe.or.th/e_engineers/check_certificate.php

 

ข้อแนะนำสำหรับนิสิตในหลักสูตร  51 อย่าลงทะเบียนพิสดาร ถ้าต้องการ กว ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆให้ครบตามประกาศ ถ้าไม่ต้องการ กว ก็ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร 51

คมสันต์