ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรายวิชา ภาคต้น 2559

วิชา 01205492 Selected Topics in Power Engineering

(Practical Design for Electrical System in Buildings)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

1.  รหัสวิชา                       01205492                                             3 (3-0-6)

     ชื่อวิชาภาษาไทย              เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

                                      (การออกแบบเชิงปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าในอาคาร)

     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ       Selected Topics in Power Engineering
                                      (Practical Design for Electrical System in Buildings)

2.  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          01205354 Power Systems in Buildings

3.  ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี          เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม AutoCAD ที่จัดโดยภาควิชา (ตารางการอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

4.  หลักการและเหตุผลในการเปิดรายวิชา

งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารเป็นงานที่ครอบคลุมทักษะหลายด้าน ทั้งด้านการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การเรียนรู้เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าให้รองรับความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ต้องประกอบไปด้วยส่วนทฤษฎี และส่วนปฏิบัติ การเรียนส่วนทฤษฎีเพียงส่วนเดียว ไม่สามารถทำให้นิสิตเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนรู้เข้ากับงานในส่วนการปฏิบัติงานจริงได้ในหลายส่วน นิสิตจึงไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ทันทีตามวัตถุประสงค์ของนายจ้าง ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าจ้างของวิศวกรโดยรวมให้ต่ำลงได้ และเพื่อช่วยลดช่องว่างในการถ่ายโอนความรู้ในทางทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง จึงได้จัดให้มีวิชาเลือกที่ฝึกให้ว่าที่วิศวกรได้เรียนรู้แนวคิดและทักษะที่จำเป็นในการนำความรู้ด้านระบบไฟฟ้ามาเน้นใช้ภายในอาคารในการทำงานจริง โดยเรียนรู้ผ่านการลงมือปฎิบัติงานจริง ผ่านการดูงาน และจากการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงจากวิศวกรอาวุโสในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพต่อไป และเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตบัญฑิตของภาควิชา ฯ

5.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา

  1. ให้นิสิตรู้แนวทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกร
  2. ฝึกให้นิสิตมีทักษะในการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร โดยเน้นการปฏิบัติจริง
  3. ให้นิสิตได้เรียนรู้แนวทางการประกอบวิชาชีพทางด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร จากวิศวกรผู้มีประสบการณ์


6.  วัน เวลา ห้องเรียน

          เวลาเรียน        วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.

          ห้องเรียน         (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

7. คณะอาจารย์ผู้สอน

          ผศ.ดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร       email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          คุณธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธพลัส จำกัด) และคณะ

8เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)          

                   

บทที่

หัวข้อ

เนื้อหาโดยสรุป

จำนวนชั่วโมง

1

Introduction

- แนะแนวทางการประกอบวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้ากำลัง

- องค์ประกอบของอาคาร

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคาร

- งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารระบบอื่นที่นอกเหนือจากวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

3

2

Conceptual Design

- การกำหนดแนวคิดในการออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานอาคารประเภทต่างๆ ในเบื้องต้น

6

3

Preliminary Design

- การออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบในแนวคิดในการออกแบบ

6

4

Design Develop

- การออกแบบในขั้นพัฒนาแบบหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบในขั้นออกแบบเบื้องต้นจากทางเจ้าของโครงการ

6

5

Detail Design/Tender Drawing

- การออกแบบรายละเอียดเพื่อใช้เป็นแบบสำหรับการประมูลเพื่อหาผู้รับเหมา โดยแบบจะต้องมีรายละเอียดเพียงพอในการถอดปริมาณเพื่อคิดราคา

6

6

Specification & BOQ

- รายการประกอบแบบ ข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดทางเทคนิค และรายการผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

- การจัดเตรียมแบบฟอร์มสำหรับกรอกปริมาณวัสดุและราคา

3

7

Tender Drawing Clarification

- การชี้แจงแบบและตอบคำถามของผู้รับเหมา

3

8

Tender Evaluation

- การพิจารณาตรวจสอบเอกสารเสนอราคา

6

9

Construction Drawing

- การตรวจสอบแบบเพื่อความสอดคล้อง

- การแก้ไข ปรับปรุงแบบเพิ่มเติมในระหว่างการออกแบบหรือระหว่างการประมูลหาผู้รับเหมา

6

 

 

9อุปกรณ์เพิ่มเติม

          วิชานี้เป็นวิชาบรรยายที่เน้นการปฏิบัติงานจริง นิสิตควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่ลงโปรแกรม AutoCAD Student version โดยนิสิตต้องเข้าไปสร้างแอคเคาน์ และดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรี ที่ http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad

 

นิสิตที่สนใจแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนิสิตได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นิสิตที่ลงชื่อใต้ประกาศในเฟสบุ๊คแล้ว ไม่ต้องส่งชื่อซ้ำ

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ 

นางสาวปัฐวิศา ตั้งตรัษธรรม
นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์  

ที่ได้รับทุนการศึกษาอบรมระยะสั้น โครงการ SEEDS FOR THE FUTURE (China Study Trip) จาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่(ประเทศไทย) ประจำปี  2559 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและเพิ่มพูนความรู้ด้าน ICT ณ. ประเทศตจีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา สองสัปดาห์ 

 

 

ประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย 2558 (ครั้งที่ 2)

                                                                                                                     ที่มา สำนักบริการคอมพิวเตอร์