ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ 

นางสาวปัฐวิศา ตั้งตรัษธรรม
นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์  

ที่ได้รับทุนการศึกษาอบรมระยะสั้น โครงการ SEEDS FOR THE FUTURE (China Study Trip) จาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่(ประเทศไทย) ประจำปี  2559 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและเพิ่มพูนความรู้ด้าน ICT ณ. ประเทศตจีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา สองสัปดาห์ 

 

 

ประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย 2558 (ครั้งที่ 2)

                                                                                                                     ที่มา สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ทุนฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัย NCCU ไต้หวัน

Call for Summer Internship (Graduate/Under-G)
College of Engineering, National Chung Cheng University, Taiwan

 

Intern period: our intern will start from June 27 at earliest and end on Aug. 27 at latest.
Scholarship: Each accepted applicant will be offered with a scholarship of
maximum NTD$24,000 to cover the flight fare (maximum NTD10,000), monthly
expense (maximum NTD12,000), and transportation in Taiwan (maximum
NTD2,000). Some of the payment will be reduced proportionally if the stay of
intern is less than 8 weeks (e.g., the payment for living expense is NTD1,500 per
week). Accepted applicants will be offered with in-campus accommodations,
whose fees will be covered by CoE herself.
5. Review: The review of application is based on the following criteria: (1) GPA, (2)
the match between the prior experience and the future research plan of the
applicant, and (3) language proficiency. Only one applicant will be accepted for
each research topic.
Important dates: The deadline for application is May 2. Note that this is a hard
deadline since our schedule is very tight. Applications with missing documents
will be ignored without further review. The review result will be announced by
May 10 and notification of acceptance/declination will be sent to each applicant
individually

นิสิตที่สนใจติดต่อ อ.สมหญิง ไทยนิมิต This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 รายละเอียดงานวิจัย และอื่น ๆ ตามไฟล์แนบ