ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนฝึกงานที่ Toshiba ประเทศญี่ปุ่น

 

 

บริษัทโตชิบาได้ประกาศรับสมัครนิสิตฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 เดือนที่ญี่ปุ่น

โดยทางบริษัทออกค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ให้

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตของท่านได้พิจารณาหาประสบการณ์การฝึกงานต่างประเทศเป็นเวลา 1 เดือน (เป็นอย่างน้อย)

เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ทำงานที่บริษัทโตชิบา

ทั้งนี้หมดเขตการสมัครวันที่ 13 กันยายนนี้ ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก ที่นี้

สมัคร คลิ๊ก ที่นี้

 

 

Job At Nectec

 

รับสมัครงานที่เนคเทค

 

ลักษณะงานที่ทํา: พัฒนาระบบถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์


คุณสมบัติของผู้สมัคร


1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขา Electronics, Electrical Engineering, Machatronics, Robotics, Control หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2.    สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Java, C# หรือ C++ ได้
3.    มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4.    ถ้ามีความรู้ด้าน Image processing, Microcontroller จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจ กรุณาส่ง Transcript & CV มาที่

ดร. เสาวภาคย์  ธงวิจิตรมณี
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 02-564-6900 ต่อ 2282

 

ทุนการศึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ทุนการศึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สำหรับนิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทุนๆละ 50,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท) 

คุณสมบัติผู้รับทุน

  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเคมี
  2. มีผลการเรียน GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
  3. ความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และไม่มีพฤติกรรมทำผิดวินัย
  4. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  5. เป็นผู้สนใจเข้ารับการฝึกงานและร่วมงานกับ  บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  6. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

หลักเกณฑ์การรับทุน

  1. เป็นทุนให้เปล่า ผู้รับทุนไม่มีพันธะที่จะต้องชดใช้ทุนให้แก่บริษัทฯ
  2. เป็นทุนต่อเนื่องมอบให้ชั้นปีที่ 3 จนถึงชั้นปีที่ 4
  3. ผู้รับทุนเข้ารับการฝึกงานตามหลักสูตรกับ บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 

นิสิตที่สนใจส่งใบสมัครที่ หน่วยกิจการนิสิต อาคาร 3 ชั้น 1 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560