ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ GSPP ปีการศึกษา 2562

 

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา 

เก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนสำหรับเรียนต่อปริญญาโทได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ที่ http://www.grad.ku.ac.th/application/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA/

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2562

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตในแต่ละปีการศึกษาจำนวนหลายทุน นิสิตที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงสมัครได้ที่ ผศ.ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร

โดยนิสิตสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครของแต่ละทุนได้ที่ https://www.eng.ku.ac.th/?p=23645

 

พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/115/T_0016.PDF