สาขาไฟฟ้าสื่อสาร

รศ. ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว
Assoc.Prof. Natavut Kwankeo

รหัสอาจารย์:E5035
ห้องพัก:0603/3 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1522
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. ธนากร ฆ้องเดช
Asst.Prof. Thanakorn Khongdeach

รหัสอาจารย์:E5058
ห้องพัก:0602/6 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1544
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. ธีรสิทธิ์  เกษตรเกษม
Asst.Prof. Teerasit Kasetkasem

รหัสอาจารย์:E5048
ห้องพัก:0502/7 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1536
โฮมเพจ: https://sites.google.com/a/ku.th/teerasit-kasetkasem/

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์
Phunsak Thiennviboon

รหัสอาจารย์:E5066
ห้องพัก:0602/7 อาคาร 14
อีเมล์: :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1528
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. พูนลาภ  ลามศรีจันทร์
Assoc.Prof. Poonlap Lamsrichan

รหัสอาจารย์:E5013
ห้องพัก:0602/4 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1547
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์
Assoc.Prof. Mongkol Raksapatcharawong

รหัสอาจารย์:E5037
ห้องพัก:อาคาร 9 ชั้น 9 อาคารบุญสมฯ
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 081-694-1188
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. วชิระ จงบุรี
Asst.Prof. Wachira Chongburee

รหัสอาจารย์: E5033
ห้องพัก: 0602/2  อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1532
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. วรฐ  คูหิรัญ
Assoc.Prof. Waroth Kuhirun

รหัสอาจารย์:E5046
ห้องพัก:อาคาร 14 ชั้น 6
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 081-625-5568
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
Assoc. Prof. Wiroonsak Santipach

รหัสอาจารย์: E5061
ห้องพัก: 0603/L1 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1571
โฮมเพจ: http://pirun.ku.ac.th/~fengwrs/

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล
Assoc.Prof. Vutipong Areekul

รหัสอาจารย์:E5034
ห้องพัก:0603/1 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1526
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. ณัฏฐกา หอมทรัพย์
Assoc.Prof. Nuttaka Homsup

รหัสอาจารย์:E5024
ห้องพัก:0604 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1509
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. วัชรี วีรคเชนทร์
Assoc.Prof.Watcharee Verrakachen

รหัสอาจารย์:E5008
ห้องพัก:อาคาร 9 ชั้น อาคารบุญสมฯ
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1513
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
Assoc.Prof. Srijidtra Charoenlarpnopparut

รหัสอาจารย์:E5041
ห้องพัก:0602/1 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1530
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. สมหญิง ไทยนิมิต
Assoc.Prof. Somying Thainimit

รหัสอาจารย์: E5042
ห้องพัก: 0603/L1 ชั้น 6 อาคารชูชาติกำภู 
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1525
โฮมเพจ: http://pirun.ku.ac.th/~fengsyt

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร. อุศนา ตัณฑุลเวศม์
Assoc.Prof. Usana Tuntoolavest

รหัสอาจารย์:E5017
ห้องพัก:0602/3 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1565
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...

อ.ดร. ถิระภัทร จริยะนรวิชช์
Terapass Jariyanorawiss

รหัสอาจารย์: E5071 
ห้องพัก: 0505/10 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1574
Mobile: 089-130-7046

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ. ศิริวัฒน์ พูนวศิน
Asst.Prof. Sirivat Poonvasin

รหัสอาจารย์: E5042
ห้องพัก: ชั้น 6 อาคาร 14 
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...รศ.ดร. เอกชัย  ไพศาลกิตติสกุล
Assoc.Prof. Ekachai Phaisangittisagul

รหัสอาจารย์:E5062
ห้องพัก:0602/L3/2 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1506
โฮมเพจ:

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร. เด่นชัย วรเศวต
Asst.Prof. Denchai Worasawate

รหัสอาจารย์:E5050
ห้องพัก:0603/4 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1538
โฮมเพจ:

 

อ่านเพิ่มเติม...