หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเปิดสอนหลักสูตรในระดับ ป.ตรี-โท-เอก ดังต่อไปนี้ 

 

ระดับปริญญาตรี:

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

    International Undergraduate Program in Electrical Engineering (Communication Engineer), new link !!

    International Undergraduate Program in Electrical Engineering (Energy Innovation and Intelligent Robotics, EIIR)

 

ระดับปริญญาโท:

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

    หลักสูตรปริญญาโทร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Tokyo Institute of Technology หลักสูตร Master’s Degree Program in Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICTES)

 

ระดับปริญญาเอก:

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

Department of Electrical Engineering

Kasetsart University

(66+) 2797 0999 Ext 1503