การฝึกงาน/โปรเจ็ค

ขอเชิญชวนนิสิตทำสหกิจศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

ขอให้นิสิตที่คาดว่าจะไปฝึกงานและทำสหกิจศึกษาช่วงเทอมปลาย ปีการศึกษา 2557 เข้าไปลงทะเบียนฝึกงานในระบบเว็บไซต์ฝึกงาน (www.wt.eng.ku.ac.th) ทั้งนี้คนที่ไม่ได้ไปลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 จะไม่มีสิทธิสมัครย้อนหลัง หรือล่าช้า