รศ. ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว
Assoc.Prof. Natavut Kwankeo

รหัสอาจารย์:E5035
ห้องพัก:0603/3 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1522
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2530

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2533

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1)  การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Design)

2)  ระบบปฏิบัติการเวลาจริง (Real-Time Embedded System)

3)  เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย (Wireless Sensor Network)

4)  ระบบโทรศัพท์ดิจิตอล (Digital Telephone System)

ผลงาน