รศ.ดร. ณัฏฐกา หอมทรัพย์
Assoc.Prof. Nuttaka Homsup

รหัสอาจารย์:E5024
ห้องพัก:0604 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1509
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2520

วศ.ม. (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), 2523

Ph.D. (Electrical Engineering) Tennessee Tech University, USA, 2530

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Electromagnetic Wave, Antenna and Microwave Design

ผลงาน