รศ.ดร. เอกชัย  ไพศาลกิตติสกุล
Assoc.Prof. Ekachai Phaisangittisagul

รหัสอาจารย์:E5062
ห้องพัก:0602/L3/2 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1506
โฮมเพจ:

 

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2539

M.S. (Electrical Engineering) North Carolina State University, USA, 2547

Ph.D. (Electrical Engineering) North Carolina State University, USA, 2550

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) Machine Learning applications: pattern recognition/classification

2) Unsupervised feature learning

ผลงาน