ผศ.ดร. เด่นชัย วรเศวต
Asst.Prof. Denchai Worasawate

รหัสอาจารย์:E5050
ห้องพัก:0603/4 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1538
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538

M.S. (Electrical Engineering) Syracuse University, USA, 2543

Ph.D. (Electrical Engineering) Syracuse University, USA, 2545

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) RF/Microwave Devices (Antenna System, Filter, Coupler, Mixer, Amplifier)

2) Numerical Method in Electromagnetics (Method of Moments)

3) Theoretical Electromagnetics

4) Non-Destructive Testing

5) Ultrasound Imaging

ผลงาน