GSPP สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

 

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี เข้าศึกษารายวิชาระดับปริญญาโทที่สนใจในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP) สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครวันที่ 16 กันยายน - 18 ตุลาคม 2562 (เปิดภาคเรียนวันที่ 9 ธันวาคม 2562)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด และ ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนได้จาก

https://www.grad.ku.ac.th/gspp_program_f2_62/