อ.ดร. ณิชเบญญา​ จันทนจุลกะ​ ฤกษ์หร่าย​
Nidchabendha Chandanachulaka Roekrai

รหัสอาจารย์: 
ห้องพัก: อาคาร 14 ชั้น 6 ห้อง.0603 (A1)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 02-797-0999 ext.1519
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

D.Eng. (Electrical Engineering), KMITL, Thailand, 2018.

MSc (Facility and Environment Management), University College London, UK, 2004.

MSc (Urban Development and Planning), University College London, UK, 2003.

Foundation Diploma (Development Studies & International Business Studies), SOAS, UK 2002.

B.Eng. (Industrial Engineering), SIIT, Thailand, 2001

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Energy Management

 

ผลงานตีพิมพ์

JOURNAL 

Nidchabendha Chandanachulaka and Werachet Khan-ngern, "Design of Zero Energy Consumption System for Small DC Residential Home Based on Off-grid PV," International Review of Electrical Engineering, Vol. 13 No. 3, 2018.

CONFERENCE

Nidchabendha Chandanachulaka and Werachet Khan-ngern, "Design of Zero Energy Consumption Home System in Bangkok for Energy Efficiency Plan," in 2017 International Electrical Engineering Congress (iEECON), Chonburi, Thailand, 2017.

Nidchabendha Chandanachulaka and Werachet Khan-ngern, "Zero Energy Consumption Home Based on Utilization - Pricing Ratio, Using Solar System in Bangkok," in 13th International Conference on Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Chiangmai, Thailand, 2016.

Nidchabendha Chandanachulaka and Werachet Khan-ngern, "Design of Zero Energy consumption Home, Using Stand Alone Solar System” in The 2016 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT2016), Chonburi, Thailand 2016.