โครงการ GSPP ปีการศึกษา 2562

 

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา 

เก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนสำหรับเรียนต่อปริญญาโทได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ที่ http://www.grad.ku.ac.th/application/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA/