ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2562

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตในแต่ละปีการศึกษาจำนวนหลายทุน นิสิตที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงสมัครได้ที่ ผศ.ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร

โดยนิสิตสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครของแต่ละทุนได้ที่ https://www.eng.ku.ac.th/?p=23645