ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง Practical Presentation สำหรับนิสิตปริญญาตรี

 

เนื้อหาการบรรยายหัวข้อ Practical Presentation
-สามขั้นสำคัญของการนำเสนอ
-ประเภทของการนำเสนอ
-โครงสร้างการนำเสนอ
-สื่อในการนำเสนอ
-เทคนิคการตอบคำถาม
-เทคนิคควบคุมความประหม่า
-ฝึกปฏิบัติ

จำนวน 20 คน

วัน อาทตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.30-16.30
สถานที่ ห้องแล็บ DSP (0602/L2) ชั้น 6 ตึกชูชาติกำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์