บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560

“Intelligence plus character—that is the goal of true education.” —Martin Luther King Jr.

อัลบั้มภาพถ่ายในวันซ้อมรับปริญญาและถ่ายภาพหมู่

EE Graduation 2018