โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2018

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp 2018 ขึ้น

ระหว่างวันที่ 15-19 ต.ค. 2561 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์