อ.ดร. อัจฉรา พิเชฐจำเริญ
Achara Pichetjamroen

รหัสอาจารย์: E5072
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 6
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy in Engineering, Osaka University, ญี่ปุ่น, 2560
  • วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2552
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2549

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Power Electronics, Battery Management System, Transmission System, Smart Grid, Wind Generation System

 

ผลงานตีพิมพ์