หลักสูตรปริญญาตรี (พ.ศ.2560)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2. International Undergraduate Program in Electrical Engineering (Communication Engineering)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสและชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                                           วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

                ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

                                           B.Eng. (Electrical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  142 หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้

    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

    การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระบบ KU-TCAS 6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนการศึกษา 

     สำหรับนิสิตที่ไม่เข้าร่วมสหกิจศึกษา

     สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา

รายละเอียดรายวิชา

      รายวิชาจัดแบ่งตามหมวดวิชาศึกษา

      คำอธิบายรายวิชา