ผศ. ศิริวัฒน์ พูนวศิน
Asst.Prof. Sirivat Poonvasin

รหัสอาจารย์: E5042
ห้องพัก: ชั้น 6 อาคาร 14 
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ

 

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

M.S.EE.(Electrical Engineering), University of Southern California , U.S.A.

M.S.(Networking), University of Michigan, U.S.A.

 งานบริหาร

ธ.ค. 2554 - ธ.ค. 2558 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

ต.ค. 2550 - ส.ค. 2554 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ  

Networking, Communication.

ผลงานตีพิมพ์