อ. เสนีย์ ตั้งสถิตย์
Sanee Tangsatit

รหัสอาจารย์: E5047  

ห้องพัก: ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านห้องธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                 
โทรศัพท์: 02-797-0999 Ext.1534 

โฮมเพจ:

 

การศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

งานวิจัย

วิศวกรรมด้านควบคุม 

 

ผลงาน