อ.ดร. ถิระภัทร จริยะนรวิชช์
Terapass Jariyanorawiss

รหัสอาจารย์: E5071 
ห้องพัก: 0505/10 อาคาร 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1574
Mobile: 089-130-7046

 

ประวัติการศึกษา

 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.), วิศวกรรมไฟฟ้า,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.), วิศวกรรมไฟฟ้า,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.), วิศวกรรมไฟฟ้า,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ  

 

(1.) Computer Networks and Communications (เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร)

(2.) Computational Electromagnetic (การประมวลผลด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)

(3.) Numerical Analysis for Electrical Engineering (การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า)

(4.) Microwave (คลื่นไมโครเวฟ)

(5.) Antenna (สายอากาศ)

(6.) Computer Programming for Electrical Engineer (การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรไฟฟ้า)

(7.) Wireless Modules (อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย)

(8.) Bomb Disposal Robot (หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด)

(9.) Autonomous Car with GPS Navigation (ยานยนต์ไร้คนขับนำร่องด้วย GPS)

(10.) Autonomous Aerial Vehicle (อากาศยานไร้คนขับ : Paramotor, Quadrotor & Coaxial)

(11.) Metal Detector (อุปกรณ์ตรวจจับโลหะ)

 

ผลงานตีพิมพ์ 

 

INTERNATIONAL JOURNAL:

 

2009 - Homsup, N., T. Jariyanorawiss and W. Homsup.  2009.  FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating Near a Metal Wall.  Journal of Computers 4 (2),  February: 168-175. (PDF)

 

NATIONAL JOURNAL:

 

2007 - Homsup, N., T. Jariyanorawis, P. Virunha and M. Polpasee.  2007.  Research and Development for Bomb Disposal Robot. Journal of the National Research Council of Thailand 39 (1), January-June: 13-24.

 

2009 - Homsup, W., T. Jariyanorawiss, R. Ramanjite and S. Buddee.  2009.  Quadrotor.  RTAFA Journal of Science and Technology 5 (5): 94-99. (PDF)

 

2015 - Homsup, N. and T. Jariyanorawiss, 2015. FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating Near a Human Head.  NKRAFA Journal of Science and Technology11 (11), January-December: 95-101.

 

2015 - Homsup, N., T. Jariyanorawiss, N. Sornsungnoen and W. Chongburee, 2015. Development of Protocols for Smart Meters Based on DLMS/COSEM Specification.  Kasetsart Engineering Journal 28 (94), October-December: 39-46.

 

INTERNATIONAL CONFERENCE:

 

2004 - Homsup, N., T. Jariyanorawiss and W. Homsup.  2004.  Truncation of the Head Model in Cellular Phone Simulations Using a Simple PML Formulation,  pp. 793-796.  In Proceedings of the International Symposium on Communications and Information Technologies 2004 (ISCIT 2004). 26-29 October 2004, Sapporo, Japan

 

2004 - Kuhiran, W., T. Jariyanorawiss, M. Polpasee and N. Homsup.  2004.  Solving for the Current Distribution Using Gauss-Seidel Iteration and Multigrid Method, pp. 390-392.  In Proceedings of the First Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) Annual Conference.  13-14 May 2004, Amari Orchid Resort, PattayaCity, Chonburi, Thailand. 

 

2005 - Jariyanorawiss, T. and N. Homsup.  2005.  Implementation of an Electromagnetic Perfectly Matched Layer in Head Model using FDTD, pp. 718-721.  In Proceedings of the 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) International Conference.  12-13 May 2005, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya City, Chonburi, Thailand. 

 

2005 - Jariyanorawiss, T. and N. Homsup.  2005.  Implementation of FDTD Scheme Using PML for Truncation of the Head Model in Cellular Phone Simulations, pp. 623-626.  In Proceedings of the International Symposium on Communications and Information Technologies 2005 (ISCIT 2005). 12-14 October 2005, Fragrant Hotel, Beijing, China

 

2006 - Homsup, N. and T. Jariyanorawiss.  2006.  FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating near a Metal Wall, pp. 332-335.  In Proceedings of the International Symposium on Communications and Information   Technologies 2006 (ISCIT 2006).  18-20 October, 2006, Grand Mercure   Fortune Hotel, Bangkok, Thailand. 

 

2006 - Jariyanorawiss, T., and N. Homsup.  2006.  Power Comparison between a Mobile Phone Operated at 1.8 GHz and 900 MHz near a Metal Wall, pp. 336-339.  In Proceedings of the International Symposium on Communications and Information Technologies 2006 (ISCIT 2006). 18-20 October, 2006, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand.

 

2008 - Homsup, N., T. Jariyanorawiss and W. Homsup.  2008.  A Control of a Bomb Disposal Robot Using a Stereoscopic Vision, pp. 293-294.  In Proceedings of  the IEEE SoutheastCon 2008.  3-6 April, 2008, Von Braun Center,        Huntsville, Alabama, USA. 

 

2008 - Homsup, N., T. Jariyanorawiss and W. Homsup.  2008.  FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating Near a Metal Wall, pp. 305-308.  In Proceedings of the IEEE SoutheastCon 2008.  3-6 April, 2008, Von Braun Center,  Huntsville, Alabama, USA.

 

2009 - Jariyanorawiss, T., N. Homsup and W. Homsup.  2009.  Unsplit-Field FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating Near a Metal Wall, pp. 364-368.  In Proceedings of the World Congress Computer Science and Information Engineering 2009 (CSIE 2009).  31-2 April, 2009, Wilshire Grand Los Angeles, USA. 

 

2010 - Homsup, N., T. Jariyanorawiss and W. Homsup.  2010.  An Improved FDTD Model for the Feeding Gap of a Dipole Antenna, pp. 475-478.  In Proceedings  of the IEEE SoutheastCon 2010 (SoutheastCon).  18-21 March, 2010,  Charlotte-Concord, North Carolina, USA. (PDF

 

2014 - Homsup, N., T. Jariyanorawiss and W. Homsup.  2014.  FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating near a One Metal Cell, pp. 876-879.  In Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2014 Vol II (WCECS).  22-24 October, 2014, San Francisco, USA.

 

2015 - Homsup, N. and T. Jariyanorawiss and W. Homsup.  2015.  FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating near a Metals, pp. 184-187.  In International Conference on Modelling, Simulation and Applied Mathematics (MSAM 2015).  23-24 August, 2015, Phuket, Thailand.

 

2016 - Jariyanorawiss, T., N. Homsup and W. Chongburee.  2016. Test-Time Optimization for Determining the Network Addressing Scheme, pp. 1-5. In The 14th International and National Conference on Engineering Education. 8 – 10 June 2016, Dusit Thani, Pattaya, Chonburi, Thailand. (PDF)

 

NATIONAL CONFERENCE

 

2003 - Homsup, N. and T. Jariyanorawiss.  2003.  A Driving Simulator for Studying Effects of using Mobile Telephone and Hand-Free on Driving Performance, pp. 540-543.  In Proceedings of the 26th Electrical Engineering Conference. 6-7 November, 2003, Golden Sand Hotel, Hat Cha-Am, Phetchaburi, Thailand. 

 

2007 - Homsup, W. and T. Jariyanorawiss.  2007.  A Control of a Bomb Disposal Robot Using a Stereoscopic Vision, pp. 102-105.  In Proceedings of the 21st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME NETT). 17-19 October, 2007, Jomtien Beach Hotel, Pattaya City, Chon Buri, Thailand

 

NATIONAL PUBLICATION:

 

2004 - Jariyanorawiss, T.  2004.  Implementation of an Electromagnetic Perfectly Matched Layer (PML) in a Head Model using Finite Difference Time Domain (FDTD).  M.S. Thesis, KasetsartUniversity. (PDF,Link)

 

2010 - Jariyanorawiss, T.  2010.  Implementation of Perfectly Matched Layer  (PML) in the Finite Difference Time Domain (FDTD) Simulation of a Mobile Phone Operating near a Metal Wall. .  Ph.D. Thesis, Kasetsart  University. (PDF,Link)

 

EXPERIENCES AND RESEARCHES :

 

        2005 : Design HMI of Substation Control Communication for Petroleum Authority of Thailand (PTT-SCADA).
2006-2007 : Design Bomb Disposal Robot.
2008-2010 : Design Unmanned Aerial Vehicle: Paramotor, Quadrotor & Coaxial.
2011-2016 : Design Network Communication Systems on Advanced Metering Infrastructure for
                   Provincial Electricity Authority (PEA).