รศ.ดร. พีระยศ แสนโภชน์
Assoc. Prof. Peerayot Sanposh

รหัสอาจารย์: E5049

ห้องพัก: 2204/1 อาคาร 2 ชั้น 2 (ฝั่งลิฟท์ชั้น 2)

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                              
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1507
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา 

  • ปี พ.ศ. 2538 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปี พ.ศ. 2540 จบการศึกษาระดับปริญญาโท M.S. (Electrical Engineering : Systems) จาก University of Michigan, Ann Arbor, USA
  • ปี พ.ศ. 2542 จบการศึกษาระดับปริญญาโท M.S. (Systems Science and Mathematics) จาก Washington University, St. Louis, USA
  • ปี พ.ศ. 2544 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก D.Sc. (Systems Science and Mathematics) จาก WashingtonUniversity, St. Louis, USA

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Optimal Control, Nonlinear Geometric Control, Automation

ผลงาน