ตารางสอบ ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบ ปีการศึกษา 2558

 
วิทยาเขตบางเขน สอบกลางภาค สอบไล่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตารางสอบ ตารางสอบ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบ ตารางสอบ
คณะเศรษฐศาสตร์   ตารางสอบ
คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบ ตารางสอบ

 

ที่มา: สำนักทะเบียนและประมวลผล มก.