โครงการวิศวกรยุคใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2558

โครงการนี้ จัดขึ้นให้กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 2 (EE46) โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ (นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วม)

  • วันจัดกิจกรรม : วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558 
  • สถานที่ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ส่วนที่ 2 กิจกรรม EE Camp 12 (นิสิตเข้าร่วมโดยสมัครใจ)

  • วันจัดกิจกรรม : วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 
  • สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ส่งใบตอบรับที่ห้องชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภายในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 (เดิม 7-9 กรกฎาคม)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบตอบรับ

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage EE camp 12