Congratulations!!!

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 ทุกท่าน

ท่านได้เพียรพยายาม ลงทุนทั้งเวลา ทรัพย์สิน แรงกายแรงใจจนได้รับความสำเร็จในวันนี้

ขอให้ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสุขในการดำเนินชีวิต มีสายตาและดวงใจให้กับคนรอบข้างและสังคม มีกำลังสนับสนุนให้มีสติ ปัญญา ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการก้าวย่างไปในทางที่ท่านหวังไว้อย่างมั่นคงและมั่งคั่ง