ICTES Admission

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (International Program) ภายใต้โครงการ TAIST-Tokyo Tech ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.15-10.30 น. ณ ห้อง 3304 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2564 8016-18