อ.ดร. นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช
Nithiphat  Teerakawanich

รหัสอาจารย์: E5070
ห้องพัก: อาคาร 2 ชั้น 6 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999
โฮมเพจ:
กลุ่มแนวทางวิจัย: Power Electronics and System Integration

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541
MSc with Distinction (Electric Power) University of Newcastle, UK, 2544
Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering ) University of Nottingham, UK, 2557

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Active gate drive control of power semiconductor devices, Power electronics system integration

บทความตีพิมพ์

Journal

[1] Teerakawanich, N.; Johnson, C.M., "Design Optimization of Quasi-Active Gate Control for Series Connected Power Devices", Power Electronics, IEEE Transactions on, vol.29, no.6, June 2014.

 International Conference

[1] Evans, P.; Teerakawanich, N.; Johnson, C.M., "Active Control of Series Connected, Voltage Driven Power Devices using a Single Gate Drive", in Proceedings of the 2011-14th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE 2011), Birmingham, UK, Aug. 30 2011-Sept. 1 2011.

[2] Teerakawanich, N.; Evans, P.; Johnson, C.M., "Oscillation Analysis of an Active Gate Control Circuit for Series Connected IGBTs", in Proceedings of the 15th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC 2012), Novi Sad, Serbia, Sept. 4-6 2012.

[3] Teerakawanich, N.; Johnson, C.M., "A New Resonant Gate Driver with Bipolar Gate Voltage and Gate Energy Recovery", in Proceedings of the 28th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC 2013), Long Beach, USA, Mar. 17-21 2013.