หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษสองหลักสูตร ดังนี้ 

 

1. หลักสูตรปริญญาตรี

   International Undergraduate Program in Electrical Engineering (Communication Engineering) , NEW LINK !!

   International Undergraduate Program in Electrical Engineering (Energy Innovation and Intelligent Robotics, EIIR)

 

2. หลักสูตรปริญญาโท 

   Master of Engineering in Information and Communication Technology for Embedded Systems (International Joint Program between Tokyo Institute of Technology (Japan), NSTDA and Kasetsart University.