ผศ.ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
Asst.Prof. Dulpichet Rerkpreedapong

รหัสอาจารย์: E5056
ห้องพัก: อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-797-0999 ext. 1543
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

M.S.(Electrical Engineering)  West Virginia University, USA.

Ph.D.(Electrical Engineering)  West Virginia University, USA. 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1. Power System Reliability

2. Power System Optimization and Control

3. Reliability Centered Maintenance

ผลงาน