ผศ.ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์
Siwapon Srisonphan

รหัสอาจารย์: E5068
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 6 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:  02-797-0999 ต่อ 1578
โฮมเพจ:
กลุ่มแนวทางวิจัย:Nano Electronics, Solid State Device, Solar Cell 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548

M.S. (Electrical  and Computer Engineering ) University of Texas at Austin, USA, 2552

Ph.D. (Electrical  and Computer Engineering ) University of Pittsburgh, USA, 2556

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Nano-microelectronics, MIS Structure, Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect-Transistor,

Solid state devices , Graphene applications, Ballistic transport devices, Solar cells  

 

บทความตีพิมพ์ 

 

 

Journal

Srisonphan, S., Jung, Y. S. & Kim, H. K. “Metal–oxide– semiconductor field-effect-transistor with a vacuum channel,” Nature Nanotech. 7, 504–508, 2012.

 
International Conference

Sung, Jun Yoon, Hojin Park, Srisonphan, S., Yun Suk Jung, Kim, Hong Koo, "Nanoelectronic Atomization for Atomic Emission Spectroscopy on a Chip," Nanotechnology (IEEE-NANO), 2010 10th IEEE Conference on,  pp.262-266, 2010.