ผศ.ดร. มิติ  รุจานุรักษ์
Asst.Prof.Miti Ruchanurucks

รหัสอาจารย์:E5012
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านลิฟท์)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                              
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1505
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544

M.S. (Information and Communication Engineering) University of Tokyo, Japan, 2548

Ph.D. (Information and Communication Engineering) University of Tokyo, Japan, 2551

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Machine vision

ผลงาน