อ. ณัฐวุฒิ ชินธเนศ
Natthawut Chintaned

รหัสอาจารย์: E5060
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                
โทรศัพท์: 02-797-0999 Ext.1573
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1. Neuro-Fuzzy Modeling and Control

2. Robotics

3. Automation

ผลงาน