อ.ดร. จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล
Jantanee Rungrangpitayagon

รหัสอาจารย์: E5001
ห้องพัก: อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                     
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1523
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534

D.Sc. (Electrical Engineering) George Washington University, USA, 2544

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Adaptive control / Stochastic control, Identification, Linear control

ผลงาน