ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข
Asst. Prof. Chowarit Mitsantisuk

รหัสอาจารย์:E5067
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                        
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1535
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547

M.Eng. (Electrical, Electronics and Information Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan, 2550

D.Eng. (Energy and Environment Science), Nagaoka University of Technology, Japan, 2553

JSPS-Postdoctoral Fellow, Specialist Researcher, Nagaoka University of Technology, Japan, 2555

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Mechatronics, Advanced motion control, Real-world haptics, Surgical robotics, Sensorless force control,

Human-robot interaction, Disturbance observer, Sensor fusion, Kalman-filtering technique,

Tele-operated robot, Bilateral and Multilateral Control, MATLAB/Simulink, Real-time Linux OS, C/C++, and FPGA.

ผลงาน