ผศ.ดร. สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
Asst.Prof. SANCHAI  DECHANUPAPRITTHA

รหัสอาจารย์: E5020
ห้องพัก: อาคาร 2 ชั้น 6 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                    
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1575
โฮมเพจ: https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=540004

 

 

ประวัติการศึกษา

B.Eng. (Electrical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), 2543

M.S. (Electrical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), 2546

D.Eng. (Electrical Engineering) Kyushu Institute of Technology (Kyutech), JAPAN, 2551

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1. Power system stability analysis; dynamics and robust control,

2. Power system optimization and computational intelligence,

3. Wide-area monitoring, protection and control,

4. Smart grids and energy efficiency.

ผลงาน

Publication