รศ. วิชัย  สุระพัฒน์
Assoc.Prof. Vichai Suraphat

รหัสอาจารย์:E5025
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2 (ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1521
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

-

ผลงาน