อ. ยุทธศักดิ์  อุราธรรมกุล
Yuthasak  Urathamakul

รหัสอาจารย์:E5051
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 3 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                 
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1539
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538

M.S. (Electrical Engineering) Virginia Tech, USA, 1998

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Power System Planning, Power Electronics