ผศ.ดร. ปานจิต  ดำรงกุลกำจร
Asst.Prof. Parnjit  Damrongkulkamjorn

รหัสอาจารย์:E5002
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 5 (ด้านลิฟท์)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                              
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1546
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534

M.S. (Electrical Engineering) Oklahoma State University, USA, 2536

Ph.D. (Electrical Engineering) Oklahoma State University, USA, 2542

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) Optimization in Power Systems

2) Power Economics

ผลงาน