รศ.ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ
Assoc.Prof. Trin Saengsuwan

รหัสอาจารย์:E5040
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 5 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                           
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1527
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527

M.S. (Electrical Engineering) University Manchester Institute of Science and Technology, UK, 2534

Ph.D. (Electrical Engineering) University Manchester Institute of Science and Technology, USA, 2538

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Power Systems Reliability

ผลงาน