ผศ.ดร. คมสันต์ หงษ์สมบัติ
Asst.Prof. Komsan Hongesombut, Ph.D.

รหัสอาจารย์:E5023
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 6 (ด้านธุรการ)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                       
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1577
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542

Ph.D. (Electrical Engineering) Osaka University, Japan, 2546

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1)  Power System Dynamics, Controls and Stability

2)  Power System Planning

3)  Power System Modeling

4)  Renewable Energy

ผลงาน