รศ.ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ
Assoc.Prof. Kiatiyuth Kveeyarn

รหัสอาจารย์:E5032
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 1 (ด้านเครื่องกล)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                  
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1516
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2520

M.S. (Electrical Engineering) University of Bridgeport, Connecticut, USA, 2524

Ph.D. (Electrical Engineering) Conservative National des Arts et Metiers-Paris, France, 2532

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1) พลังงานทางเลือก

2) พลังงานหมุนเวียน

3) พลังงานทดแทน

4) Conducted EMI noise

5) Digital distance relay

6) Transmission line system

7) Harmonic

ผลงาน