ผศ.ดร. ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ
Asst.Prof. Siriroj Sirisukprasert

รหัสอาจารย์:E5054
ห้องพัก:อาคาร 2 ชั้น 2
(ด้านทางขึ้น-ลงบันไดเหล็ก ทิศใต้)
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                     
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1541
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539

M.S. (Electrical Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 2543

Ph.D. (Electrical Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 2548

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

1)  ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังประยุกต์ใช้ในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

2)  กระบวนวิธีแปลงผันพลังงานทดแทน

3)  การอนุรักษ์พลังงาน

ผลงาน