อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
Panya Lao-anantana

รหัสอาจารย์:E5036
ห้องพัก:อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 3
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                
โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1524
โฮมเพจ:

 

 

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

หุ่นยนต์

ผลงาน

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=340010